รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021190


ชื่อ-สกุล
น.ส.จันทร์จิรา ก้านกิ่ง
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0901633220

ผู้ปกครอง
นางสาวปดิวรัดา ม่วงแดง