รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021191


ชื่อ-สกุล
นายชาคริต ทองนวล
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง