รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021192


ชื่อ-สกุล
น.ส.ซอฟียะห์ แสสาเหตุ
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0937236573

ผู้ปกครอง
นายหวันอุเส็น แสสาเหตุ