รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021193


ชื่อ-สกุล
นายณัฐวัฒน์ พรหมมี
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0859237658

ผู้ปกครอง
นายสนอง พรหมมี