รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021194


ชื่อ-สกุล
นายทวีรัตน์ จันอิ่ม
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง