รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021195


ชื่อ-สกุล
นายธนภัทร ศรีรักษ์
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0630606351

ผู้ปกครอง
นายญาณเกียรติ ศรีรักษ์