รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021196


ชื่อ-สกุล
นายธวัชชัย สุขตาไชย
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0828326598

ผู้ปกครอง
นางระปิน สุขตาไชย