รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021197


ชื่อ-สกุล
น.ส.นฤมล ไชยเสน
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0913122036

ผู้ปกครอง
นางสาวยุพาพร ไชยเสน