รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021198


ชื่อ-สกุล
นายนัฐติพงษ์ มาศแสวง
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0895936247

ผู้ปกครอง
นาง สุภาพร มัสสกุล