รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021201


ชื่อ-สกุล
น.ส.นูรีซัน ยีเร็ง
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0625697374

ผู้ปกครอง
นายหามะ ยีเร็ง