รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021202


ชื่อ-สกุล
นายเบญจพล ดิสโร
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0882283037

ผู้ปกครอง
นางเกษร ดิสโร