รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021203


ชื่อ-สกุล
น.ส.รวยตา สาและ
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0908830769

ผู้ปกครอง
นางมิดะ สาและ