รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021204


ชื่อ-สกุล
น.ส.วณิชชา เรศประดิษฐ์
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง