รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021205


ชื่อ-สกุล
น.ส.วรัชดา เสน่ห์รัตน์
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0614827063

ผู้ปกครอง
นางการเกต จันทรังษี