รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021206


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศศิภาพรรณ ปุ่ยพล
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0993157298

ผู้ปกครอง
นางอมรรัตน์ พึ่งมั่น