รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021208


ชื่อ-สกุล
น.ส.เสาฟียะห์ บินละเต๊ะ
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0950798992

ผู้ปกครอง
นายดนฮ้าเสด บินละเต๊ะ