รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021211


ชื่อ-สกุล
นายอาหาหมัดซารีฟ ยีแลมะ
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง