รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021212


ชื่อ-สกุล
นายฮัรซาน ชัชวาลย์
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0874233587

ผู้ปกครอง
นางหาลี่มะ ชัชวาลย์