รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021213


ชื่อ-สกุล
นายฮากีม โละซา
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง