รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021214


ชื่อ-สกุล
นายฮานัส มาแย
หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0849677318

ผู้ปกครอง
นายมะยาดี มาแย