รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021215


ชื่อ-สกุล
น.ส.กัณหา สวัสดี
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0937308168

ผู้ปกครอง
นางกานดา สวัสดี