รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021216


ชื่อ-สกุล
นายณัฎฐกิตติ์ กลิ่นจันทร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0954294123

ผู้ปกครอง
นายกิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์