รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021217


ชื่อ-สกุล
น.ส.ณัฏฐิกา เศษธนู
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0936306781

ผู้ปกครอง
นางนันท์ชพร แก้วเจริญ