รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021218


ชื่อ-สกุล
น.ส.ทิพวัลย์ จันทเลิศ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0936800172

ผู้ปกครอง
นางบุปผา จันทเลิศ