รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021219


ชื่อ-สกุล
นายธัญพิสิษฐ์ ผันผ่อน
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0980147319

ผู้ปกครอง
นางอรอนงค์ ผันผ่อน