รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021220


ชื่อ-สกุล
น.ส.ภัทราวดี อุปถัมภ์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0

ผู้ปกครอง