รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021221


ชื่อ-สกุล
น.ส.รุ่งนภา กลับกลั่น
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0870705133

ผู้ปกครอง
นายวารินทร์ กลับกลั่น