รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021222


ชื่อ-สกุล
น.ส.วรางคณา พงศาปาน
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0980596797

ผู้ปกครอง
นางวาสนา พงศาปาน