รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021223


ชื่อ-สกุล
นายวัชรพงศ์ แซ่ลิ้ม
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0

ผู้ปกครอง