รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021224


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศศิธร ภควันต์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0987047456

ผู้ปกครอง
นางอภิญญา สมัยสงฆ์