รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021225


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศศินา แสงทอง
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0842143142

ผู้ปกครอง
นางสาวเสาวลักษ์ แสงรักษ์