รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021226


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุธิดา หมูดจันทร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0612241418

ผู้ปกครอง
นางปราณีย์ หมูดจันทร์