รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021227


ชื่อ-สกุล
น.ส.อภิญญา เนียมวงศ์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0

ผู้ปกครอง