รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021228


ชื่อ-สกุล
น.ส.อัญมณี ชัยศรี
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0884419471

ผู้ปกครอง
นาย ประภาส ชัยศรี