รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021229


ชื่อ-สกุล
น.ส.กมลลักษณ์ วิบูลย์อาชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0888108316

ผู้ปกครอง
นายชัยชนะ วิบูลย์อาชา