รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021230


ชื่อ-สกุล
นายกัณฑ์เอนก ศรีสอาด
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0

ผู้ปกครอง