รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021232


ชื่อ-สกุล
น.ส.เกวลิน พรหมขำ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0831808482

ผู้ปกครอง
นางระพิน พรหมขำ