รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021233


ชื่อ-สกุล
น.ส.จันทกานติ์ นาคทอง
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0867428725

ผู้ปกครอง
นาง สรวงสุดา อนุโต