รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021235


ชื่อ-สกุล
น.ส.จุฑารัตน์ ทองนวล
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0917528376

ผู้ปกครอง
นางเดือนเพ็ญ ทองนวล