รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021236


ชื่อ-สกุล
น.ส.ชาลิดา อ่อนไสว
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0988533495

ผู้ปกครอง
นางวัลนี อ่อนไสว