รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021241


ชื่อ-สกุล
น.ส.ธัญญารัตน์ นาคขวัญ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0950345929

ผู้ปกครอง
นางอุไรรัตน์ นาคขวัญ