รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021242


ชื่อ-สกุล
น.ส.บุษยา วรพันธ์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0620740259

ผู้ปกครอง
นางสาวกรรญดา ศรีสุข