รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021243


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปวรา ไชยหาญ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0969815994

ผู้ปกครอง
นางทองจันทร์ ไชยหาญ