รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021244


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปวิตรา สมาธิ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0958913995

ผู้ปกครอง
นาง จิตตรา สมาธิ