รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021245


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปัฐธวีภรณ์ มวยดี
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0936286044

ผู้ปกครอง
นายอำนวย มวยดี