รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021246


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปัทมา พราห์มนาค
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0967398548

ผู้ปกครอง
นายจิรวัฒน์ พราห์มนาค