รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021247


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปิยธิดา อ่อนน้อม
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0948026434

ผู้ปกครอง
นาง สาวิตรี เขียดแก้ว