รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021250


ชื่อ-สกุล
น.ส.ฟาตีเม๊าะ ลาเตะ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0904803916

ผู้ปกครอง
นายอาหมัด ลาเตะ