รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021251


ชื่อ-สกุล
น.ส.ฟาตีฮะห์ เปาะดือเระ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0986865301

ผู้ปกครอง
นายมะกอเดร์ เปาะดือเระ