รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021252


ชื่อ-สกุล
น.ส.มัณฑนากร หนูเซ่ง
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0838952932

ผู้ปกครอง
นายพยงค์ หนูเซ่ง